Թեժ գիծ (+374 11) 62-17-69
Տառաչափի տեսակը
Կայքի գույնը
Թեժ գիծ Դիմումների ընթացակարգ

Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ցանկ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի շինարարության և գիտատեխնիկական նորմավորման վարչության հեռախոսահամարներն են՝

(011) 62-17-16, (011) 62-17-72
 • ՀՀՇՆ 12-01-2022 «Նախագծային աշխատանքների տևողության նորմեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  03 նոյեմբեր 2022 թվական N 26-Ն

  Դիտել
  «Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոններ»
  11 սեպտեմբեր 2017 թվական N 128-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 10-01-2014 «Շինարարությունում նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ. հիմնական դրույթներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  03 մարտ 2014թ. N 65-Ն

  Դիտել
 • «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության մեթոդական ցուցումներ»
  08 դեկտեմբեր 2009 թվական N 282-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ I-2.01-99 «Ինժեներական հետազննություններ շինարարության համար. Հիմնական դրույթներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  01 ապրիլ 2000 թվական
  Բեռնել
  ՇՆՁ 1-2.101- 2002 «Ինժեներաերկրաբանական հետազննություններ շինարարության համար» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերի ձեռնարկ Բեռնել
  ՇՆՁ I-2.102-2005 «Ինժեներագեոդեզիակւսն հետազննություններ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերի ձեռնարկ Բեռնել
 • ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  14 հունվար 2008 թվական N 11-Ն

  Դիտել
  «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարման կարգ»
  14 հունվար 2008 թվական N 07-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 13.01-2022 «Գեոդեզիական աշխատանքները շինարարությունում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  29 հուլիս 2022 թվական N 17-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկա շինարարությունում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  26 օգոստոս 2022 թվական N 21-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 13-03-2022 «Կրող և պատող կոնստրուկցիաներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  19 սեպտեմբեր 2022 թվական N 22-Ն

  Դիտել
 • ՀՀՇՆ 22-02.01-2023 «Տարածքների, շենքերի և շինությունների ինժեներական պաշտպանությունը երկրաբանական վտանգավոր երևույթներից» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  28 սեպտեմբեր 2023 թվական N 09-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  28 դեկտեմբեր 2020 թվական N 102-Ն

  Դիտել
  «Սեյսմամեկուսացման շերտավոր ռետինամետաղե հենարանների տեխնիկական վիճակի հետազննության կարգ»
  14 դեկտեմբեր 2007 թվական N 275-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ II-6.01-96 «Վտանգավոր բնական ազդեցությունների երկրաֆիզիկա» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր Բեռնել
 • ՀՀԿՀ 23-101-2017 «Բնակչության սակավաշարժ խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շինքերի և շինությունների մատչելիության ապահովման նախագծման կանոնների հավաքածու»
  05 ապրիլ 2018 թվական N 43-Ա
  Բեռնել
  «Հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առեվտրի կետերում սանհանգույցներին ներկայացվող պահանջների ուղեցույց»
  15 հոկտեմբեր 2018 թվական N 124-Լ
  Բեռնել
  «Գոյություն ունեցող հասարակական եվ արտադրական նշանակության շենքերում եվ շինություններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի պայմանների գնահատման ձևաչափ»
  15 հոկտեմբեր 2018 թվական N 123-Լ
  Բեռնել
  ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  10 նոյեմբեր 2006 թվական N 253-Ն

  Դիտել
 • ՀՀՇՆ 21-01.01-2024 «Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային պաշտպանության համակարգեր. Ավտոմատ հրդեհաշիջման և հրդեհային ազդանշանման կայանքներ. Նախագծման նորմեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  22 փետրվար 2024 թվական N 10-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  17 մարտ 2014 թվական N 78-Ն

  Դիտել
 • ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  15 հունվար 2024 թվական N 03-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  13 ապրիլ 2017 թվական N 56-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ22-04-2014 «Պաշտպանություն աղմուկից» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  17 մարտ 2014 թվական N 79-Ն

  Դիտել
 • ՀՀՇՆ 24-02-2022 «Շենքերի էներգաարդյունավետության ապահովում. Էներգաարդյունավետության գնահատման ցուցանիշներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  22 դեկտեմբեր 2022 թվական N 31-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 24-01- 2016 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  16 հունիս 2016 թվական N 120-Ն

  Դիտել
  «Խորհրդատվական ձեռնարկ Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կառուցվող և վերակառուցվող բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի պատող կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացման տեխնիկական լուծումների»
  2013 թվական
  Բեռնել
  ՀՀՇՆ II-7.02-95 «Շինարարական ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող կոնստրուկցիաների» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  01 փետրվար 1996 թվական
  Բեռնել
 • ՀՀՇՆ 31-04.01-2024 «Արտադրական և հասարակական նշանակության շենքերի ու շինությունների սանիտարապաշտպանական գոտիներ և սանիտարական դասակարգում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  01 փետրվար 2024 թվական N 06-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  22 մայիս 2023 թվական N 04-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  21 հունիս 2022 թվական N 12-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ III-9.02-02-03 «Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  23 մայիս 2003 թվական N 32-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ I-2.03-03 «ՀՀ Պետական քաղաքաշինական կադաստր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  05 հունիս 2003 թվական N 38-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ II-5.01-98 «Քաղաքաշինական համակարգերի հուսալիություն. Հիմնական դրույթներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  01 հունվար 1999 թվական
  Բեռնել
 • ՀՀՇՆ 31-03.06-2024 «Մարզական նշանակության օբյեկտներ. Ծածկված շենքեր և համալիրներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  19 փետրվար 2024 թվական N 09-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 31-04.04-2023 «Սառնարանային շենքեր և շինություններ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  06 դեկտեմբեր 2023 թվական N 17-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 31-04.02-2023 «Ջերմոցներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  11 հոկտեմբեր 2023 թվական N 07-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 31-03.05-2023 «Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շենքեր ու շինություններ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  27 սեպտեմբեր 2023 թվական N 08-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 31-04.03-2023 «Շենքեր և սենքեր անասնաբուծական, թռչնաբուծական, գազանաբուծական. Նախագծման նորմեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  13 հոկտեմբեր 2023 թվական N 10-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 31-03.02-2022 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  04 ապրիլ 2022 թվական N 06-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 31-04-2022 «Տանիքներ և տանիքածածկեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  22 հունիս 2022 թվական N 13-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 31-03.03-2022 «Վարչական և կենցաղային շենքեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  29 հունիս 2022 թվական N 14-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 31-03.04-2022 «Նախադպրոցական հաստատությունների շենքեր. Նախագծման նորմեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  03 հոկտեմբեր 2022 թվական N 25-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 31-02-2022 «Բնակելի շենքեր. Մաս II. Անհատական բնակելի տներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  07 նոյեմբեր 2022 թվական N 27-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 31-03-2020 «Հասարակական շենքեր և շինություններ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  10 դեկտեմբեր 2020 թվական N 95-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 31-03.01-2014 «Հանրակրթական նշանակության շենքեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  9 ապրիլ 2014 թվական N 103-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 31-01-2014 «Բնակելի շենքեր. մաս I. բազմաբնակարան բնակելի շենքեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  31 մարտ 2014 թվական N 93-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ IV-11.03.02-04 «Պահեստային շենքեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  03 մարտ 2004 թվական N 15-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ IV-11.03.01-04 «Արտադրական շենքեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
   03 մարտ 2004 թվական N 16-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ IV-11.03-03-02 «Ավտոկայանատեղեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  13 մայիսի 2003 թվականի N 28-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ IV-11.02-02-02 «Բանկերի շենքեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  29 դեկտեմբեր 2002 թվական N 91-Ն

  Դիտել
 • ՀՀՇՆ 32-03.02-2024 «Կամուրջների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. Հիմնական դրույթներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  22 փետրվար 2024 թվական N 11-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 32-03.01-2024 «Կամուրջներ և խողովակներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  14 փետրվար 2024 թվական N 08-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 32-04-2024 «Թունելներ երկաթուղային և ավտոճանապարհային» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  16 հունվար 2024 թվական N 04-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 32-06-2023 «Մետրոպոլիտեններ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  1 նոյեմբեր 2023 թվական N 12-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  12 դեկտեմբեր 2022 թվական N 28-Ն

  Դիտել
  «Հայաստանի հանրապետության մարզերի համայնքներում (այդ թվում բնակավայրերում) ոչ տարանցիկ, տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների երթևեկելի մասի և մայթերի սալարկման, խճապատման ու բարեկարգման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցը և դրանց գնահաշվարկը»
  29 դեկտեմբեր 2020 թվական N 105-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ IV-11.05.03-96 «Թռիչքարաններ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր Բեռնել
 • ՀՀՇՆ 33-02-2023 «Հենապատեր, նավարկելի ջրարգելակներ, ձկնաթողման և ձկնապաշտպան շինություններ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  26 հոկտեմբեր 2023 թվական N 11-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 33-01-2022 «Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ. Հիմնական դրույթներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  29 դեկտեմբեր 2022 թվական N 33-Ն

  Դիտել
 • ՀՀՇՆ 21-02-2022 «Պահեստներ նավթի և նավթամթերքի. նախագծման նորմեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  24 օգոստոս 2022 թվական N 20-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 34-01-2022 «Նավթի, նավթամթերքի և հեղուկ գազի ստորգետնյա պահեստարաններ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  17 օգոստոս 2022 թվական N 19-Ն

  Դիտել
 • ՀՀՇՆ 34-02-2023 «Մայրուղային խողովակաշարեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  14 դեկտեմբեր 2023 թվական N 19-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 42-01-2023 «Գազաբաշխիչ համակարգեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  04 դեկտեմբեր 2023 թվական N 14-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  08 հուլիս 2022 թվական N 16-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 40-01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  28 դեկտեմբեր 2020 թվական N 103-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  17 մարտ 2014 թվական N 80-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ IV-12.04.01-2010 «Օպտիկամալուխային հաղորդակցության գծերի ստորգետնյա տեղադրում. նախագծման նորմեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  11 հունիս 2010 թվական N 70-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  04 օգոստոս 2004 թվական N 83-Ն

  Դիտել
 • ՀՀՇՆ 20-02-2024 «Բեռնվածքներ և ազդեցություններ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  09 փետրվար 2024 թվական N 07-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 31-04.05-2024 «Հատակներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  15 հունվար 2024 թվական N 02-Ն

  Դիտել
  ՀՀԿՀ 53-101-2022 «Սառնաճկած պողպատե բարակապատ տրամատների կիրառմամբ շենքերի ու շինությունների նախագծման կանոնների հավաքածու»
  06 դեկտեմբեր 2022 թվական N 75-Ա
  Բեռնել
  ՀՀՇՆ 20-05-2022 «Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կոռոզիայից» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  17 օգոստոս 2022 թվական N 18-Ն

  Դիտել
  ՀՀԿՀ 52-101-2022 «Շինարարական բետոնե և գեոտեխնիկական կոնստրուկցիաներում ոչ մետաղական կոմպոզիտ ամրանների կիրառման կանոնների հավաքածու»
  18 հուլիս 2022 թվական N 45-Ա
  Բեռնել
  ՀՀՇՆ 52-01-2021 «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  14 հունվար 2021 թվական N 02-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 53-01-2020 «Պողպատե կոնստրուկցիաներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  28 դեկտեմբեր 2020 թվական N 104-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ 20-06-2014 «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. հիմնական դրույթներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  24 մարտ 2014 թվական N 87-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ IV-10.01.01- 2006 «Շենքերի և կառուցվածքների հիմնատակեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  06 նոյեմբեր 2006 թվական N 245-Ն

  Դիտել
  ՀՀՇՆ IV-13.01-96 « Քարե և ամրանաքարե կոնստրուկցիաներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  01 հոկտեմբեր 1996 թվական
  Բեռնել
 • ՀՀՇՆ IV-16.01.01-2008 «Գնագոյացման նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ շինարարությունում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
  15 փետրվար 2008 թվական N 20-Ն

  Դիտել
  «Կարգ գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման»
  23 հունիս 2008 թվական
  Բեռնել